image description

OmaSvea -palvelun käyttöehdot 2023:1

Svea Perintä Oy

Käyttöehdot

OmaSvea-verkkopalvelun (”OmaSvea”) omistaa Svea Bank AB, filial i Finland (”Svea Bank”). OmaSvea on Svea Bankin kanssa samaan konserniin kuuluvan Svea Perintä Oy:n (”Svea Perintä”) velallisasiakkaiden käytössä. Svea Perinnän velallisasiakkaisiin viitataan näissä käyttöehdoissa termillä ”Käyttäjä”. OmaSvea ei ole käytössä Svea Perinnän toimeksiantaja-asiakkaille. OmaSvean käyttöönoton edellytyksenä on se, että Käyttäjä tekee palvelun käyttöönotosta sopimuksen Svea Perinnän kanssa hyväksymällä nämä käyttöehdot, ja että hänellä on Svea Perinnän perittävänä velka, jossa Käyttäjä on velallisena. Näitä käyttöehtoja sovelletaan OmaSvean tarjoamiseen ja käyttämiseen.

OmaSveassa Käyttäjille tarjotaan mahdollisuus:

  • tarkastella Svea Perinnältä saamiaan laskuja;
  • päivittää yhteystietojaan;
  • maksaa avoinna olevia perintäasioitaan Svea Payments Oy:n tarjoaman maksutoimeksiantopalvelun (”Maksutoimeksiantopalvelu”) avulla;
  • lähettää Svea Perintä Oy:n asiakaspalveluun viestejä;

OmaSveaa voi käyttää vain Svea Perinnän kulloinkin hyväksymillä tunnistautumisvälineellä. OmaSvean käyttämiseksi Käyttäjä tunnistautuu ilmoittamalla Svea Perinnälle tai sen palveluntarjoajalle OmaSveaan kirjautuessaan tunnistautumistietonsa. Kun Käyttäjä on kirjautunut OmaSveaan, Käyttäjä ei saa antaa avattua palveluyhteyttä muun tahon käytettäväksi. Tunnistautumistiedot, jotka annetaan OmaSvean edellyttämällä tavalla, vastaavat Käyttäjän allekirjoitusta. Kaikki maksut, hakemukset sekä muut tahdonilmaisut ja viestit, jotka on tehty Käyttäjän tunnistautumistietoja hyödyntäen, sitovat Käyttäjää tai sitä, jota Käyttäjä edustaa, sen jälkeen, kun tunnistautumistiedot on annettu Svea Perinnälle OmaSvean edellyttämällä tavalla.

OmaSvea-verkkopalvelussa on erillinen kirjautuminen Svea Bankin asiakkaille ja Svea Perinnän velallisasiakkaille. Käyttäjän, joka on sekä Svea Bankin asiakas että Svea Perinnän velallisasiakas, tulee kirjautua erikseen OmaSveaan käyttääkseen palvelua Svea Perinnän velallisasiakkaana.

Kirjautumalla OmaSveaan, käyttämällä OmaSveaa tai hyödyntämällä OmaSvealta löytyvää tietoa sitoudut näihin käyttöehtoihin ja hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi kirjautua OmaSveaan, käyttää OmaSveaa tai hyödyntää OmaSveasta löytyviä tietoja, ja sinun tulee poistua OmaSveasta välittömästi. Tällöin et kuitenkaan välttämättä voi käyttää OmaSveaa ja/tai tiettyjä palveluita ja/tai tuotteita, sillä sisäänkirjautumisesi voidaan estää. Näiden käyttöehtojen hyväksyminen ei ole edellytys sille, että voit saada suoraan Svea Perinnän asiakaspalvelusta tietoja perintäasioitasi koskien ja hoitaa perintäasioihisi liittyviä seikkoja. Näiden käyttöehtojen hyväksymättä jättäminen ei myöskään estä saatavan perimistä sinulta.

OmaSvean joihinkin osiin voi myös liittyä ylimääräisiä rajoituksia ja ehtoja. Lisäksi OmaSvean kautta tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä erityisiä ehtoja ja sääntöjä, joita sovelletaan kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyen.

OmaSveaan kuuluvassa Maksutoimeksiantopalvelussa maksulaitokseksi rekisteröity palveluntarjoaja Svea Payments Oy käynnistää Svea Perinnän hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on maksajan ja pankin välillä sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä. Maksutoimeksiantopalvelussa voi maksaa velkaa, jota Svea Perintä Oy perii Käyttäjältä. Maksutoimeksiantopalvelun käyttäminen edellyttää maksajan vahvaa sähköistä tunnistautumista ja maksajan suostumusta maksutapahtuman käynnistämiseen. Maksutoimeksiantopalvelussa ovat käytössä Svea Perinnän hyväksymät maksutavat. Maksutoimeksianto toteutetaan sen sisältöisenä kuin Svea Payments Oy on sen vastaanottanut, eikä Svea Perintä tai Svea Payments Oy ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään maksajan antamia tietoja.

OmaSveasta ilmenevät saatavat korkoineen ja kuluineen, mukaan lukien perintä- ja oikeudenkäyntikulut, perustuvat Käyttäjän ja velkojan väliseen sopimukseen, velkojan ja Svea Perinnän väliseen sopimukseen tai lakiin (esimerkiksi perintälaki 22.4.1999/513 myöhempine muutoksineen). OmaSvean käyttämisestä ei aiheudu Käyttäjälle kustannuksia.

Svealla on oikeus päivittää ja muuttaa OmaSveaa sekä näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta esimerkiksi OmaSveassa tarjolla olevien toiminnallisuuksien muuttamiseksi tai OmaSvean mukauttamiseksi uuteen tekniseen ympäristöön tai käyttäjämäärän kasvuun tai kun muutos on välttämätön OmaSvean toiminnan ja tarjoamisen kannalta. Svea Perinnällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa muutoksesta, joka on välttämätön esimerkiksi lain muutoksen, viranomaisen määräyksen tai pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutoksen vuoksi tai OmaSvean toiminnallisuuden turvaamiseksi. Muusta OmaSvean ja näiden käyttöehtojen muuttamisesta ilmoitetaan OmaSveassa, esimerkiksi sisäänkirjautumisen yhteydessä tai pop-up ikkunassa ja muutokset tulevat voimaan Svea Perinnän ilmoittamana ajankohtana. Jos muutos vaikuttaa kielteisesti kuluttaja-Käyttäjän mahdollisuuksiin päästä OmaSveaan tai käyttää sitä eikä muutos ole edellä kuvatulla tavalla välttämätön, ilmoitetaan muutoksesta kuluttaja-Käyttäjälle pysyvällä tavalla, ja muutos tulee voimaan aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutoksen ja sopimus jatkuu muutetuin ehdoin, jos Käyttäjä ei muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti vastustavansa muutosta. Jos kyse on muusta kuin välttämättömästä muutoksesta, joka vaikuttaa kielteisesti kuluttaja-Käyttäjän mahdollisuuksiin päästä OmaSveaan tai käyttää sitä, kuluttaja-Käyttäjällä on kuitenkin oikeus purkaa sopimus 30 päivän kuluessa muutosta koskevan tiedon vastaanottamisesta tai muutoksen voimaantulopäivästä. Sopimuksen päättyessä Svea Perinnällä on oikeus välittömästi lopettaa OmaSvean tarjoaminen Käyttäjälle.

Svea Perinnällä on oikeus välittömästi ja syytä ilmoittamatta rajoittaa Käyttäjän toimintaa OmaSveassa tai keskeyttää OmaSvean tarjoaminen Käyttäjälle kokonaan, jättää Svea Perinnälle esitetty pyyntö täyttämättä tai hakemus käsittelemättä OmaSean tietoturvan vaarantumisen tai tiedossa olevan teknisen häiriön vuoksi tai, mikäli Käyttäjä käyttää palvelua sen tarkoituksen vastaisesti, ei noudata OmaSveaa koskevia ehtoja, laista tai muusta viranomaismääräyksestä johtuvasta syystä tai milloin Svea Perinnällä on perusteltu syy epäillä, että OmaSveaa käytetään lainvastaiseen toimintaan taikka sellaisella tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Svea Perinnälle, muulle Svea Perinnän kanssa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle, Svea Perintä Oy:n toimeksiantaja-Käyttäjälle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle. Svea Perintä voi edellyttää Käyttäjältä lisätietoja tai -selvitystä Käyttäjän OmaSvean käytön jatkamiseksi. OmaSvea-verkkopalvelun käytön rajoittaminen tai sen käytön tarjoamisen keskeyttäminen ei estä Käyttäjää asioimasta suoraan Svea Perintä Oy:n kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Käyttäjän on hyväksyttävä kulloinkin voimassa olevat OmaSvean ehdot joka kerta kirjautuessaan OmaSveaan, joten jokainen OmaSveaan käyttökerta merkitsee käyttöehtojen uutta hyväksyntää.

Tietojen luovutus ja henkilötietojen käsittely

Perintäasioitasi koskevia tietoja luovutetaan Svea Perinnän, Svea Bankin ja muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten välillä. Svea Bankin konserniyritykset luovuttavat tietoja toisilleen pystyäkseen tarjoamaan mahdollisimman sujuvia palveluita ja tuotteita ja noudattaakseen konsernin toimintaan sovellettavia säädöksiä. Esimerkiksi kun käytät OmaSveaa, Svea Bank ja Svea Bank AB saavat tiedot mahdollisista Svea Perintä Oy:n perittävinä olevista perintäasioistasi. Svea käsittelee kaikki tiedot luottamuksellisesti ja ajantasaisten säädösten mukaisesti. Svea Perintä Oy:n työntekijöitä lukuun ottamatta Svea Bankin tai muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät eivät pääse tietoihisi käsiksi muutoin kuin OmaSvea-palvelun teknistä tarjoamista varten.

Svea Perintä käsittelee ammattimaisena perintätoiminnan harjoittajana Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Lue lisää Svean henkilötietojen käsittelykäytännöistä tietosuojaselosteeltamme, joka on saatavilla Svea Perinnän verkkosivuilla: www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja . Halutessasi lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit olla yhteydessä myös Svea Perinnän asiakaspalveluun.

OmaSvean käyttäminen etäviestintävälineellä ja käytön tekniset vaatimukset

Käyttäjä voi käyttää OmaSveaa etäviestintävälineellä. Etäviestintävälineellä tarkoitetaan tietokonetta, puhelinta tai muuta päätelaitetta, joka soveltuu OmaSvean käyttöön. Etäviestintävälinettä voidaan käyttää OmaSvean palveluiden käyttämiseen ilman, että sopimusosapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

OmaSveaa voidaan käyttää kaikkien yleisimpien selainten kolmella uusimmalla versiolla. Svea Bank ei voi taata, että OmaSvea toimii oikein tätä vanhemmilla selainversioilla. OmaSvea ei toimi oikein Internet Explorer -selaimella.

OmaSvean käyttäminen edellyttää yhden pakollisen istuntoevästeen sallimista. OmaSvea ei toimi kunnolla, jos kyseistä evästettä ei ole sallittu. Lisätietoa evästeistä löydät täältä: https://www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja/evasteet/

Svea Perintä ei takaa OmaSvean tai siihen liittyvien palveluiden, kuten Maksutoimeksiantopalvelun, häiriötöntä tai keskeytyksetöntä toimintaa. OmaSvea tai siihen liittyvä palvelu voi olla pois käytöstä esimerkiksi huollon, päivityksen, ylläpidon, häiriön tai muun vastaavan syyn johdosta. Svea Perinnällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle etukäteen häiriöistä tai keskeytyksistä OmaSvean toiminnassa.

OmaSveassa tarjottu mahdollisuus lähettää viestejä Svea Perinnän asiakaspalveluun on tarkoitettu Svea Perinnän ja Käyttäjän väliseen viestintään. Svea Perinnän velvollisuus käsitellä viesti tai hakemus alkaa aikaisintaan silloin, kun viesti tai hakemus saapuu Svea Perinnän asiakaspalveluun. Asian käsittelemiseen varataan kohtuullinen käsittelyaika Svea perinnän kulloinkin voimassa olevien aukioloaikojen puitteissa. Svea Perintä ei seuraa asiakaspalvelun viestejä reaaliaikaisesti. Käyttäjän tulee kiireellisessä tapauksessa olla yhteydessä Svea Perinnän asiakaspalveluun puhelimitse.

Svea Perintä ja muu palveluntarjoaja tallentavat Käyttäjän yhteydenottoja ja muuta asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä.

Käyttäjät muualla kuin Suomessa

Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, joiden on asuin- tai sijaintimaansa soveltuvan lainsäädännön nojalla luvallista käyttää vastaavia verkkosivuja. Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa oleskelevia henkilöitä kehotetaan erityiseen varovaisuuteen verkkosivuston käytössä. Jos sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivuston aineistoja tai et ole varma, onko sinun luvallista käyttää niitä,

sinun tulee poistua sivustolta välittömästi. Mikäli Svea Perintä oman harkintansa perusteella katsoo, että tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaminen rikkoo käyttäjän kotimaan tai muun maan lakia tai muita sääntöjä vastaan, Svea Perinnällä on oikeus olla tarjoamatta palvelua tai tuotetta kyseiselle henkilölle ilmoittamatta tälle erikseen syytä.

Vastuun rajoittaminen

Svea Perintä on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Svea Perinnän omasta virheestä tai laiminlyönnistä. Svea Perintä korvaa tällöin ainoastaan aiheutuneen korkotappion ja vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen.

Svea Perintä ei vastaa Käyttäjälle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Välillisenä vahinkona pidetään Svea Perinnän virheellisestä menettelystä tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, saamatta jäänyttä tuottoa, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos Käyttäjä laiminlyö tämän, Käyttäjä vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Käyttäjälle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, palvelusta suoritettava vastike, Svea Perinnän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Svea Perintä ei vastaa muiden palveluntarjoajien tai perintätoimeksiantajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että Käyttäjä on antanut Svea Perinnälle tai muulle palveluntarjoajalle virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Viestit, pyynnöt ja hakemukset käsitellään annettujen tietojen perusteella.

Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen yksinomaan tämän sopimuksen irtisanomisen johdosta taikka OmaSvean tai tunnistautumistietojen käytön tai jakelun keskeyttämisen johdosta näiden käyttöehtojen perusteella.

Svea Perintä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Svea Perinnän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

  • viranomaisen toimenpide,
  • sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
  • Svea Perinnästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
  • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Svea Perinnän toiminnassa,
  • työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Svea Perintää koskisikaan.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Svea Perinnän keskeyttämään palvelun tarjoamisen toistaiseksi.

Edellä mainitut vastuun rajoitukset eivät koske Svea Perinnän perintälain (22.4.1999/513 myöhempine muutoksineen), kuluttajansuojalain (20.1.1978/38 myöhempine muutoksineen) tai muun pakottavan lainsäädännön mukaista vahingonkorvausvastuuta.

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

OmaSveaan ja muihin Svea Perinnän tarjoamiin palveluihin ja verkkosivustolla julkaistaviin tietoihin liittyvät omistusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Svea Perinnälle, asianomaiselle konserniyritykselle, muulle palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet pidätetään kaikissa maissa. Svea Perinnän tai sen konserniyritysten tavaramerkkien, logojen, tunnusten tai liikenimen käyttö ilman oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta on kiellettyä.

Kaikki OmaSveasta löytyvät sisällöt, kuten tekstit, grafiikat, merkit, toimintokuvakkeet, kuvat ja ohjelmistot, ovat joko Svea Perinnän tai sen konserniyhtiön omistuksessa tai Svea Perinnän tai sen konserniyhtiön käyttöön lisensoitu soveltuvan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Näiden materiaalien tai niiden osien luovuttaminen toisaalle edellyttää aina tekijän suostumusta.

OmaSveaa saa käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.

Linkit

Svean verkkosivustolle johtavat linkit on avattava erillisessä ikkunassa. Verkkosivuston käyttö niin kutsuttujen integroitujen linkkien (linkkien, joiden kautta voi tarkastella, hakea tai lähettää edelleen osia materiaaleista) toteuttamiseksi on kiellettyä ilman Svean kirjallista suostumusta.

Jos Svean verkkosivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, se ei tarkoita, että Svea suosittelee kyseisiä sivuja tai takaa niiden turvallisuuden tai että Svea suosittelee kyseisten kolmansien osapuolten sivustoilla tarjottuja palveluita, tuotteita tai tietoja. Svea ei ole tarkistanut kolmansien osapuolten sivustojen oikeellisuutta, uskottavuutta, turvallisuutta tai kattavuutta. Svean sivustolta löytyvien linkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Saavutettavuus

OmaSveaa koskeva saavutettavuusseloste on saatavissa osoitteesta https://oma.svea.com/content/accessibility/.

Sopimuksen siirtäminen

Svea Perinnällä on oikeus siirtää näissä käyttöehdoissa tarkoitetut Svea Perinnän oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Käyttäjän ja Svea Perinnän väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli Svea Perintä sulautuu tai jakautuu taikka luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

Käyttäjä ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle näissä käyttöehdoissa tarkoitettuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti päättymään heti ilman irtisanomisaikaa. Svea Perintä varaa kohtuullisen ajan OmaSvean sulkemista varten.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta tehdyistä hakemuksista, pyynnöistä ja toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Svea Perintä tai sen palveluntarjoaja voi suorittaa niiden edellyttämät toimet loppuun, ellei niitä erikseen kutakin palvelua koskevien ehtojen mukaisesti peruuteta.

Svea Perinnällä on oikeus irtisanoa kuluttaja-Käyttäjän sopimus päättymään kahden (2) kuukauden ja yritys- ja yhteisökäyttäjän sopimus kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisesta ilmoitetaan Käyttäjälle OmaSvea -palvelussa.

Sopijapuolilla on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

Svea Perinnän perittävänä oleviin saataviin liittyvät ehdot sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta on määritelty kyseisten saatavien perusteena olevien sopimusten ehdoissa.

Sovellettava lainsäädäntö ja tuomiovalta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kuluttaja-Käyttäjän ja Svean väliset tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kuluttaja-Käyttäjällä ei ole asuinpaikkaa Suomessa, tätä sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Muun kuin kuluttaja-Käyttäjän ja Svean väliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja ja valvova viranomainen

Svea Perintä Oy
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki
Y-tunnus: 0800502-5

Puh: +358 9 4242 3350
Sähköposti: perinta@svea.fi


Svea Perintää valvovat valtuuksiensa puitteissa kuluttaja-Käyttäjien osalta kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä aluehallintovirasto (www.avi.fi).


Näitä ehtoja on päivitetty 2.5.2023.