image description

OmaSvea -palvelun käyttöehdot 2023:1

Svea Bank AB

Käyttöehdot

OmaSvea-verkkopalvelun (”OmaSvea”) omistaa Svea Bank AB, filial i Finland (”Svea Bank”). OmaSvea on Svea Bankin asiakkaiden käytössä. Svea Bankin asiakkaisiin viitataan näissä käyttöehdoissa termillä ”Käyttäjä”. OmaSvean käyttöönoton edellytyksenä on se, että Käyttäjä tekee palvelun käyttöönotosta sopimuksen Svea Bankin kanssa hyväksymällä nämä käyttöehdot. Näitä käyttöehtoja sovelletaan OmaSvean tarjoamiseen ja käyttämiseen.

OmaSveassa Käyttäjille tarjotaan mahdollisuus käyttää sisään kirjautumalla Käyttäjän Svea Bankin kanssa tekemiin sopimuksiin liittyviä toimintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • tarkastella Svea Bankin kanssa tekemänsä sopimuksen tietoja;
 • tarkastella Svea Bankilta saamiaan laskuja;
 • päivittää yhteystietojaan;
 • maksaa avoinna olevia laskujaan Svea Payments Oy:n tarjoaman maksutoimeksiantopalvelun (”Maksutoimeksiantopalvelu”) avulla;
 • tehdä säästö- tai määräaikaistalletustililleen talletuksia;
 • tehdä säästö- tai määräaikaistalletustililtään nostoja;
 • lähettää Svea Bankin asiakaspalveluun viestejä.

OmaSveaa voi käyttää vain Svea Bankin kulloinkin hyväksymillä tunnistautumisvälineillä. OmaSvean käyttämiseksi Käyttäjä tunnistautuu ilmoittamalla Svea Bankille tai sen palveluntarjoajalle OmaSveaan kirjautuessaan tunnistautumistietonsa. Kun Käyttäjä on kirjautunut OmaSveaan, Käyttäjä ei saa antaa avattua palveluyhteyttä muun tahon käytettäväksi. Tunnistautumistiedot, jotka annetaan OmaSvean edellyttämällä tavalla, vastaavat Käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistautumistaBankille OmaSvean edellyttämällä tavalla.

OmaSvea-verkkopalvelussa on erillinen kirjautuminen Svea Bankin asiakkaille ja Svea Perinnän velallisasiakkaille. Käyttäjän, joka on sekä Svea Bankin asiakas että Svea Perinnän velallisasiakas, tulee kirjautua erikseen OmaSveaan käyttääkseen palvelua Svea Perinnän velallisasiakkaana.

Kirjautumalla OmaSveaan, käyttämällä OmaSveaa tai hyödyntämällä OmaSvealta löytyvää tietoa sitoudut näihin käyttöehtoihin ja hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi kirjautua OmaSveaan, käyttää OmaSveaa tai hyödyntää OmaSveasta löytyviä tietoja, ja sinun tulee poistua OmaSveasta välittömästi. Tällöin et kuitenkaan välttämättä voi käyttää OmaSveaa ja/tai tiettyjä palveluita ja/tai tuotteita, sillä sisäänkirjautumisesi voidaan estää. Näiden käyttöehtojen hyväksyminen ei ole edellytys sille, että voit saada suoraan Svea Bankin asiakaspalvelusta tietoja luotto-, osamaksu- tai säästötilisopimuksiasi koskien ja hoitaa niihin liittyviä asioita. Näiden käyttöehtojen hyväksymättä jättäminen ei myöskään estä Svea Bankin kanssa solmimasi luotto-, osamaksu- tai säästötilisopimuksen toteuttamista puolin ja toisin, eikä esimerkiksi estä saatavan perimistä sinulta.

OmaSvean joihinkin osiin voi myös liittyä ylimääräisiä rajoituksia ja ehtoja. Lisäksi OmaSvean kautta tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä erityisiä ehtoja ja sääntöjä, joita sovelletaan kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyen. Kulloinkin kyseessä olevan OmaSveassa näkyvän tuotteen tai palvelun ehdot määräytyvät kyseistä tuotetta koskevan Käyttäjän ja Svea Bankin välisen sopimuksen mukaisesti.

Svea Bank määrittelee, mitkä luotot tai rahoituspalvelut ovat tarkasteltavissa OmaSveassa. Svea Bank voi tarjota tai välittää OmaSveassa omia tai jonkun muun palveluntarjoajan tarjoamia tietopalveluja, kuten luottoja, osamaksusopimuksia, säästö- tai määräaikaistalletustileja tai muita palveluja koskevia tietoja. Svea Bank tai muu palveluntarjoaja ei vastaa OmaSveassa olevissa tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä, tietojen saantiin liittyvistä viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen saannin estymisestä.

OmaSveaan kuuluvassa Maksutoimeksiantopalvelussa maksulaitokseksi rekisteröity palveluntarjoaja Svea Payments Oy käynnistää Svea Bankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on maksajan ja pankin välillä sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä. Maksutoimeksiantopalvelussa voi maksaa velkaa, jota Svea Bank vaatii Käyttäjältä. Maksutoimeksiantopalvelun käyttäminen edellyttää maksajan vahvaa sähköistä tunnistautumista ja maksajan suostumusta maksutapahtuman käynnistämiseen. Maksutoimeksiantopalvelussa ovat käytössä Svea Bankin hyväksymät maksutavat. Maksutoimeksianto toteutetaan sen sisältöisenä kuin Svea Payments Oy on sen vastaanottanut, eikä Svea Bank tai Svea Payments Oy ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään maksajan antamia tietoja.

Nostot säästö- tai määräaikaistalletustileiltä ovat mahdollisia vain säästö- tai määräaikaistalletustiliä koskevan sopimuksen mukaiselle tilille, kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

OmaSveasta ilmenevät saatavat korkoineen ja kuluineen, perustuvat Käyttäjän ja Svea Bankin väliseen sopimukseen tai lakiin (esimerkiksi perintälaki 22.4.1999/513 myöhempine muutoksineen). OmaSvean käyttämisestä ei aiheudu Käyttäjälle kustannuksia.

Svea Bankilla on oikeus päivittää ja muuttaa OmaSveaa sekä näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta esimerkiksi OmaSveassa tarjolla olevien toiminnallisuuksien muuttamiseksi tai OmaSvean mukauttamiseksi uuteen tekniseen ympäristöön tai käyttäjämäärän kasvuun tai kun muutos on välttämätön OmaSvean toiminnan ja tarjoamisen kannalta. Svea Perinnällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa muutoksesta, joka on välttämätön esimerkiksi lain muutoksen, viranomaisen määräyksen tai pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutoksen vuoksi tai OmaSvean toiminnallisuuden turvaamiseksi. Muusta OmaSvean ja näiden käyttöehtojen muuttamisesta ilmoitetaan OmaSveassa, esimerkiksi sisäänkirjautumisen yhteydessä tai pop-up ikkunassa ja muutokset tulevat voimaan Svea Bankin ilmoittamana ajankohtana. Jos muutos vaikuttaa kielteisesti kuluttaja-Käyttäjän mahdollisuuksiin päästä OmaSveaan tai käyttää sitä eikä muutos ole edellä kuvatulla tavalla välttämätön, ilmoitetaan muutoksesta kuluttaja-Käyttäjälle pysyvällä tavalla, ja muutos tulee voimaan aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutoksen ja sopimus jatkuu muutetuin ehdoin, jos Käyttäjä ei muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti vastustavansa muutosta. Jos kyse on muusta kuin välttämättömästä muutoksesta, joka vaikuttaa kielteisesti kuluttaja-Käyttäjän mahdollisuuksiin päästä OmaSveaan tai käyttää sitä, kuluttaja-Käyttäjällä on kuitenkin oikeus purkaa sopimus 30 päivän kuluessa muutosta koskevan tiedon vastaanottamisesta tai muutoksen voimaantulopäivästä. Sopimuksen päättyessä Svea Bankilla on oikeus välittömästi lopettaa OmaSvean tarjoaminen Käyttäjälle.

Svea Bankilla on oikeus välittömästi ja syytä ilmoittamatta rajoittaa Käyttäjän toimintaa OmaSveassa tai keskeyttää OmaSvean tarjoaminen Käyttäjälle kokonaan, jättää Svea Bankille esitetty pyyntö täyttämättä tai hakemus käsittelemättä OmaSvean tietoturvan vaarantumisen tai tiedossa olevan teknisen häiriön vuoksi tai, mikäli Käyttäjä käyttää palvelua sen tarkoituksen vastaisesti, ei noudata OmaSveaa koskevia ehtoja, laista tai muusta viranomaismääräyksestä johtuvasta syystä tai milloin Svea Bankilla on perusteltu syy epäillä, että OmaSveaa käytetään lainvastaiseen toimintaan taikka sellaisella tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Svea Bankille, muulle Svea Bankin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle. Svea Bank voi edellyttää Käyttäjältä lisätietoja tai -selvitystä Käyttäjän OmaSvean käytön jatkamiseksi. OmaSvea-verkkopalvelun käytön rajoittaminen tai sen käytön tarjoamisen keskeyttäminen ei estä Käyttäjää asioimasta suoraan Svea Bankin kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Käyttäjän on hyväksyttävä kulloinkin voimassa olevat OmaSvean ehdot joka kerta kirjautuessaan OmaSveaan, joten jokainen OmaSveaan käyttökerta merkitsee käyttöehtojen uutta hyväksyntää.

Tietojen luovutus ja henkilötietojen käsittely

OmaSveassa tarkasteltavia tuotteitasi ja palveluitasi koskevia tietoja luovutetaan Svea Bankin ja muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten välillä. Svea Bankin konserniyritykset luovuttavat tietoja toisilleen pystyäkseen tarjoamaan mahdollisimman sopivia palveluita ja tuotteita ja noudattaakseen konsernin toimintaan sovellettavia säädöksiä. Svea käsittelee kaikki tiedot luottamuksellisesti ja ajantasaisten säädösten mukaisesti.

Svea Bank käsittelee Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Lue lisää Svean henkilötietojen käsittelykäytännöistä tietosuojaselosteeltamme, joka on saatavilla Svea Bankin verkkosivuilla: https://www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja . Halutessasi lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit olla yhteydessä myös Svea Bankin asiakaspalveluun.

OmaSvean käyttäminen etäviestintävälineellä ja käytön tekniset vaatimukset

Käyttäjä voi käyttää OmaSveaa etäviestintävälineellä. Etäviestintävälineellä tarkoitetaan tietokonetta, puhelinta tai muuta päätelaitetta, joka soveltuu OmaSvean käyttöön. Etäviestintävälinettä voidaan käyttää OmaSvean palveluiden käyttämiseen ilman, että sopimusosapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

OmaSveaa voidaan käyttää kaikkien yleisimpien selainten kolmella uusimmalla versiolla. Svea Bank ei voi taata, että OmaSvea toimii oikein tätä vanhemmilla selainversioilla. OmaSvea ei toimi oikein Internet Explorer -selaimella.

OmaSvean käyttäminen edellyttää yhden pakollisen istuntoevästeen sallimista. OmaSvea ei toimi kunnolla, jos kyseistä evästettä ei ole sallittu. Lisätietoa evästeistä löydät täältä: https://www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja/evasteet/

Svea Bank ei takaa OmaSvean tai siihen liittyvien palveluiden, kuten Maksutoimeksiantopalvelun, häiriötöntä tai keskeytyksetöntä toimintaa. OmaSvea tai siihen liittyvä palvelu voi olla pois käytöstä esimerkiksi huollon, päivityksen, ylläpidon, häiriön tai muun vastaavan syyn johdosta. Svea Bankilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle etukäteen häiriöistä tai keskeytyksistä OmaSvean toiminnassa.

OmaSveassa tarjottu mahdollisuus lähettää viestejä Svea Bankin asiakaspalveluun on tarkoitettu Svea Bankin ja Käyttäjän väliseen viestintään. Svea Bankin velvollisuus käsitellä viesti tai hakemus alkaa aikaisintaan silloin, kun viesti tai hakemus saapuu Svea Bankin asiakaspalveluun. Asian käsittelemiseen varataan kohtuullinen käsittelyaika Svea Bankin kulloinkin voimassa olevien aukioloaikojen puitteissa. Svea Bank ei seuraa asiakaspalvelun viestejä reaaliaikaisesti. Käyttäjän tulee kiireellisessä tapauksessa olla yhteydessä Svea Bankin asiakaspalveluun puhelimitse.

Svea Bank ja muu palveluntarjoaja tallentavat Käyttäjän yhteydenottoja ja muuta asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä.

Käyttäjät muualla kuin Suomessa

Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, joiden on asuin- tai sijaintimaansa soveltuvan lainsäädännön nojalla luvallista käyttää vastaavia verkkosivuja. Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa oleskelevia henkilöitä kehotetaan erityiseen varovaisuuteen verkkosivuston käytössä. Jos sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivuston aineistoja tai et ole varma, onko sinun luvallista käyttää niitä, sinun tulee poistua sivustolta välittömästi. Mikäli Svea Bank oman harkintansa perusteella katsoo, että tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaminen rikkoo käyttäjän kotimaan tai muun maan lakia tai muita sääntöjä vastaan, Svea Bankilla on oikeus olla tarjoamatta palvelua tai tuotetta kyseiselle henkilölle ilmoittamatta tälle erikseen syytä.

Vastuun rajoittaminen

Svea Bank on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Svea Bankin omasta virheestä tai laiminlyönnistä. Svea Bank korvaa tällöin ainoastaan aiheutuneen korkotappion ja vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen.

Svea Bank ei vastaa Käyttäjälle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Välillisenä vahinkona pidetään Svea Bankin virheellisestä menettelystä tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, saamatta jäänyttä tuottoa, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos Käyttäjä laiminlyö tämän, Käyttäjä vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Käyttäjälle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, palvelusta suoritettava vastike, Svea Bankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Svea Bank ei vastaa muiden palveluntarjoajien tai kolmansien osapuolten toiminnasta, palveluista tai tuotteista.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että Käyttäjä on antanut Svea Bankille tai muulle palveluntarjoajalle virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Viestit, pyynnöt ja hakemukset käsitellään annettujen tietojen perusteella. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen yksinomaan tämän sopimuksen irtisanomisen johdosta taikka OmaSvean tai tunnistautumistietojen käytön tai jakelun keskeyttämisen johdosta näiden käyttöehtojen perusteella.

Svea Bank ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Svea Bankin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

 • viranomaisen toimenpide,
 • sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
 • Svea Bankista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
 • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Svea Bankin toiminnassa,
 • työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Svea Bankia koskisikaan.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Svea Bankin keskeyttämään palvelun tarjoamisen toistaiseksi.

Edellä mainitut vastuun rajoitukset eivät koske Svea Bankin kuluttajansuojalain (20.1.1978/38 myöhempine muutoksineen) tai muun pakottavan lainsäädännön mukaista vahingonkorvausvastuuta.

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

OmaSveaan ja muihin Svea Bankin tarjoamiin palveluihin ja verkkosivustolla julkaistaviin tietoihin liittyvät omistusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Svea Bankille, asianomaiselle konserniyritykselle, muulle palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet pidätetään kaikissa maissa. Svea Bankin tai sen konserniyritysten tavaramerkkien, logojen, tunnusten tai liikenimen käyttö ilman oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta on kiellettyä. Kaikki OmaSveasta löytyvät sisällöt, kuten tekstit, grafiikat, merkit, toimintokuvakkeet, kuvat ja ohjelmistot, ovat joko Svea Bankin tai sen konserniyhtiön omistuksessa tai Svea Bankin tai sen konserniyhtiön käyttöön lisensoitu soveltuvan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Näiden materiaalien tai niiden osien luovuttaminen toisaalle edellyttää aina tekijän suostumusta. OmaSveaa saa käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.

Linkit

Svea Bankin verkkosivustolle johtavat linkit on avattava erillisessä ikkunassa. Verkkosivuston käyttö niin kutsuttujen integroitujen linkkien (linkkien, joiden kautta voi tarkastella, hakea tai lähettää edelleen osia materiaaleista) toteuttamiseksi on kiellettyä ilman Svea Bankin kirjallista suostumusta. Jos Svea Bankin verkkosivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, se ei tarkoita, että Svea Bank suosittelee kyseisiä sivuja tai takaa niiden turvallisuuden tai että Svea Bank suosittelee kyseisten kolmansien osapuolten sivustoilla tarjottuja palveluita, tuotteita tai tietoja. Svea Bank ei ole tarkistanut kolmansien osapuolten sivustojen oikeellisuutta, uskottavuutta, turvallisuutta tai kattavuutta. Svea Bankin sivustolta löytyvien linkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Saavutettavuus

OmaSveaa koskeva saavutettavuusseloste on saatavissa osoitteesta https://oma.svea.com/content/accessibility/.

Sopimuksen siirtäminen

Svea Bankilla on oikeus siirtää näissä käyttöehdoissa tarkoitetut Svea Bankin oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Käyttäjän ja Svea Bankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli Svea Bank sulautuu tai jakautuu taikka luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

Käyttäjä ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle näissä käyttöehdoissa tarkoitettuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti päättymään heti ilman irtisanomisaikaa. Svea Bank varaa kohtuullisen ajan OmaSvean sulkemista varten.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta tehdyistä hakemuksista, pyynnöistä ja toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Svea Bank tai sen palveluntarjoaja voi suorittaa niiden edellyttämät toimet loppuun, ellei niitä erikseen kutakin palvelua koskevien ehtojen mukaisesti peruuteta.

Svea Bankilla on oikeus irtisanoa kuluttaja-Käyttäjän sopimus päättymään kahden (2) kuukauden ja yritys- ja yhteisökäyttäjän sopimus kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisesta ilmoitetaan Käyttäjälle OmaSvea -palvelussa.

Sopijapuolilla on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

OmaSveassa tarkasteltaviin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät ehdot sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta on määritelty kyseisiä palveluita tai tuotteita koskevien sopimusten ehdoissa.

Sovellettava lainsäädäntö ja tuomiovalta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kuluttaja-Käyttäjän ja Svea Bankin väliset tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kuluttaja-Käyttäjällä ei ole asuinpaikkaa Suomessa, tätä sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Muun kuin kuluttaja-Käyttäjän ja Svea Bankin väliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja ja valvova viranomainen

Svea Bank AB, filial i Finland
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki
Y-tunnus: 3237195-7

Puh: +358 9 4242 3350
Sähköposti: viestinta@svea.fi

Svea Bankia valvovat valtuuksiensa puitteissa kuluttaja-Käyttäjien osalta kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (https://www.kkv.fi), aluehallintovirasto (https://www.avi.fi) Finanssivalvonta (https://www.finanssivalvonta.fi) ja Finansinspektionen (https://www.fi.se).

Näitä ehtoja on päivitetty 27.9.2023.